Watch I Was Born, But... (1932) | TheAlpha

I Was Born, But... (1932)

|

Release Date: June 03, 1932
Production Country: Japan
Production Company: Shôchiku Eiga
Runtime: 1h 40minutes
Genre: Comedy, Drama
Stars: Tomio Aoki, Tatsuo Saitô, Mitsuko Yoshikawa, Hideo Sugawara, Takeshi Sakamoto, Teruyo Hayami, Seiichi Kato,
Tomio Aoki

Tomio Aoki

as Keiji (as Tokkan-Kozou)
Tatsuo Saitô

Tatsuo Saitô

as Chichi
Mitsuko Yoshikawa

Mitsuko Yoshikawa

as Haha
Hideo Sugawara

Hideo Sugawara

as Ryoichi
Takeshi Sakamoto

Takeshi Sakamoto

as Juuyaku
Teruyo Hayami

Teruyo Hayami

as Fujin
Seiichi Kato

Seiichi Kato

as Kodomo
I Was Born, But...
I Was Born, But...